I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez Fundację ANIMAL RESCUE POLAND (zwana dalej „Fundacją”)i, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5213688968  oraz numer REGON 36078966100000 i jest wpisana pod numerem KRS 0000543263, adres siedziby: UL. MIRIAMA PRZESMYCKIEGO 11 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA.
 2. Sklep umożliwia użytkownikom (zwanych dalej „Użytkownikami”) dokonywanie darowizn na rzecz Fundacji, bez możliwości zakupu produktów.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz praw i obowiązków Użytkowników i Fundacji.
 4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Rejestracja i dane osobowe

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po dokonaniu rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III. Zasady dokonywania darowizn

 1. Użytkownik dokonuje darowizny poprzez wybór jednej z dostępnych opcji kwotowych lub jej wielokrotności.
 2. Darowizny można dokonać za pośrednictwem dostępnych metod płatności, takich jak: przelew bankowy, karta płatnicza, płatność mobilna lub inne metody wskazane przez Fundację.
 3. Po dokonaniu darowizny, Użytkownik otrzyma e-mail z podziękowaniem od Fundacji.
 4. Darowizny są dobrowolne i nie można ich zwrócić.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych metod płatności w każdym czasie.

IV. Odpowiedzialność

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne uniemożliwwiające korzystanie ze Sklepu, które są spowodowane przyczynami niezależnymi od Fundacji.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usług przez Użytkownika.
 3. Użytkownik korzysta ze Sklepu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.

V. Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Sklepu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym Regulaminem przed każdym dokonaniem darowizny.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory wynikające z korzystania ze Sklepu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Sklepu.
 4. W przypadku wątpliwości co do interpretacji Regulaminu, należy kontaktować się z Fundacją za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych.

Data ostatniej aktualizacji: maj 2023 r.